Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Bezpieczeństwo danych osobowych traktujemy jako priorytet. Dbamy o to, aby wszystkie nasze działania pozostawały w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”). Wypełniając obowiązki informacyjne, dla zachowania transparentności i zrozumiałości stosowanych przez nas zasad ochrony Państwa danych osobowych, przedstawiamy Państwu niniejszą politykę prywatności.

 

INFORMACJE OGÓLNE

Administratorem danych osobowych Użytkowników (dalej „Użytkownik”) strony Optitec-Poland.pl dostępnej pod adresem https://optitec-poland.pl/, jest Tomasz Rybka, działający pod firmą CreoConcept Tomasz Rybka z siedzibą w Kielcach, ul. Olszewskiego nr 20C, 25-663 Kielce, NIP: 6572350307,  REGON: 260215012, adres e-mail: rodo@optitec-poland.pl (dalej jako „Administrator”).

 

ZASADY OCHRONY PRYWATNOŚCI 

Jako Administrator danych osobowych, przykładamy dużą wagę do ochrony prywatności i poufności danych osobowych przekazywanych nam przez Użytkowników.

My, a także firmy z nami współpracujące, z należytą starannością dobieramy i stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Pełen dostęp do baz danych posiadają jedynie osoby należycie uprawnione do tego przez Administratora.

Gromadzimy tylko dane niezbędne dla załatwienia sprawy, nie zbieramy i nie przetwarzamy danych nadmiarowych.

Gromadzone przez nas dane zabezpieczane są przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. 

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników:  

– korzystających ze strony internetowej w celach analitycznych i statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności i preferencji Użytkowników w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;

– wchodzących w interakcje z Administratorem za pośrednictwem profili w sieciach społecznościowych:

– w celu administrowania profilem Administratora w serwisach społecznościowych Facebook/LinkedIn), poprzez udzielanie odpowiedzi na wiadomości, komentarze i reakcje oraz w celach statystycznych i reklamowych realizowanych za pośrednictwem narzędzi dostarczanych w ramach tych serwisów społecznościowych;

– na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), jakim jest komunikacja biznesowa z użytkownikami serwisów społecznościowych, marketing usług i produktów własnych Administratora, poprzez dostarczanie treści informacyjnych o Administratorze, jego usługach i produktach, oraz budowanie marki Administratora.

Administrator przetwarza ogólnodostępne w Serwisie dane osobowe Użytkownika  takie jak imię, nazwisko, wizerunek oraz w przypadku wysyłania wiadomości – dane podane dobrowolnie w treści wiadomości.

Ponadto Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie swoich praw przez Administratora.

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników celach marketingowych tj.: wyświetlanie reklam – w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy, w tym reklamy kontekstowej (tj. reklamy, która nie jest dopasowana do preferencji Użytkownika) – podstawą przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celach:

– analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności i preferencji Użytkowników w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług.

– zawarcia i realizacji umowy sprzedaży lub działania podejmowanego na żądanie Użytkownika, zmierzające do jej zawarcia, a także rozpatrzenia reklamacji lub odstąpienia od umowy. Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania zawartej umowy z podmiotem danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz wyrażenie zgody przez osobę, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) w przypadku danych podanych nieobowiązkowo;

– realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, np. związanych z rachunkowością i wystawianiem faktur VAT, rozpatrzenia reklamacji czy zwrotu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 

ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika wprowadzone przez Użytkownika w formularzu kontaktowym, tj. imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz inne dane, jeżeli Użytkownik podał je dobrowolnie w treści wiadomości.

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika udostępnione w celu:

– skontaktowania się z Administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego, w celu obsługi i odpowiedzi na zapytania kierowane przez Użytkowników do Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy świadczenia usług elektronicznych (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz wyrażenie zgody przez osobę, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) w przypadku danych podanych nieobowiązkowo. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika wprowadzone przez Użytkownika w formularzu kontaktowym, tj. imię, nazwisko i adres e-mail oraz inne dane, jeżeli Użytkownik podał je dobrowolnie w treści wiadomości.

– uzyskania oferty usług świadczonych przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na marketingu usług własnych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) w związku ze zgodą wyrażoną zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Prawem telekomunikacyjnym. 

– wysyłania informacji handlowych dotyczących Administratora i jego partnerów biznesowych drogą elektroniczną (e-mail) – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na marketingu swoich usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w związku ze zgodą Użytkownika wyrażoną zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Prawem telekomunikacyjnym. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika wprowadzone przez Użytkownika w formularzu kontaktowym, tj. imię, nazwisko i adres e-mail.

– podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika wprowadzone przez Użytkownika w formularzu opinii, tj. imię,  nazwisko, e-mail oraz inne dane podane dobrowolnie w treści opinii.

 

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez Państwa swoich danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Jednocześnie jest ono niezbędne dla potrzeb komunikacji z Państwem, a także zawarcia oraz prawidłowego wykonania przez nas umowy.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych oraz kontaktowych jest całkowicie dobrowolna i w żaden sposób nie wpływa na świadczenie przez nas usług. Jednakże w przypadku braku wyrażenia zgody nie będziemy mogli się z Państwem skontaktować celem przedstawienia Państwu naszej aktualnej oferty.

 

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowego wykonania zawartych umów, a także po ich zakończeniu do czasu upływu okresów przedawnienia.

W przypadku wystawienia faktury VAT Państwa dane osobowe będą przechowywane nie krócej niż przez 5 lat ze względu na wymogi podatkowe i rachunkowe.

Jeżeli korzystają Państwo z usług elektronicznych, Państwa dane będą przetwarzane przez cały czas trwania usługi oraz do 3 lat od jej zakończenia.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie Państwa zgody przetwarzamy do momentu cofnięcia zgody lub wyrażenia sprzeciwu odnośnie przetwarzania danych. 

Dane osobowe osób podane w celu otrzymania informacji handlowej, będziemy przetwarzać przez cały czas istnienia naszego uzasadnionego interesu polegającego na marketingu usług własnych, nie dłużej niż do czasu wniesienia sprzeciwu lub wycofania zgody na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub Prawa telekomunikacyjne.

W przypadku danych osobowych przetwarzanych w ramach serwisów społecznościowych, Pani/Pana dane będą przetwarzane przez cały czas trwania prawnie uzasadnionego interesu Administratora, danych serwisów społecznościowych albo Pani/Pana konta w tym serwisie.

 

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Każdy Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, ma prawo do:  

– żądania informacji na temat tego, czy przechowujemy jego dane osobowe,

– dostępu i wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania,

– czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania,

– żądania ich przeniesienia bądź usunięcia,

– wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania lub też żądania jego ograniczenia,

– wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. 

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, mogą Państwo wycofać ją w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania na jej podstawie do czasu wycofania zgody.

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych dla celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem Administratora. 

Mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją w przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

Aby skorzystać z któregokolwiek z powyższych praw, należy wysłać e-mail na adres rodo@optitec-poland.pl.

W zakresie współadministrowanych danych osobowych przetwarzanych w ramach serwisów społecznościowych może Pani/Pan swoje prawa wykonywać wobec operatora tego serwisu społecznościowego zgodnie z zasadami określonymi przez tych operatorów:

Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

LinkedIn: https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy?src=li-other&veh=www.linkedin.com%7Cli-other#other,

 

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym, a w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości, na mocy obowiązujących przepisów prawa.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty trzecie, współpracującym z Administratorem:  

– dostawcy oraz monterzy zakupionych przez Państwa produktów,

dostawcy usług utrzymania i rozwoju niniejszej strony internetowej, dostawy usług hostingowych,

dostawcy poczty elektronicznej,

dostawcy programów do wysyłki wiadomości elektronicznych w imieniu Administratora,

dostawcy systemów do wystawiania faktur,

podmioty obsługi klienta,

podmioty obsługi finansowo-księgowej,

firmy kurierskie,

podmioty pośredniczące w płatnościach,

podmioty świadczące usługi prawne dla Administratora,

operatorzy portali społecznościowych Facebook i LinkedIn.

Podmioty trzecie, o których mowa powyżej, na mocy odpowiednich umów zobowiązane są do wykorzystywania powierzonych im danych wyłącznie w celu wskazanym przez Administratora. Podmioty te są także zobowiązane do stosownego zabezpieczenia danych osobowych i zachowania ich w tajemnicy.

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY (EOG)

Administrator  przekazuje dane osobowe do państw trzecich, poza Europejski Obszar Gospodarczy, wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione do następujących podmiotów, z uwagi na międzynarodowcy charakter tych podmiotów: 

– Meta Platforms Inc. z siedzibą w Kalifornii, USA: podmiot odpowiada za działalność fanpage’a Administratora w serwisie facebook.com Informacje o standardach prywatności: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Meta Platforms Inc. oświadczyła, że wdrożyła standardowe klauzule umowne, o których możesz przeczytać tutaj: https://www.facebook.com/business/help/336550838147603.

– Google LLC z siedzibą w Kalifornii, USA – podmiot, który umożliwia analizę ruchu w Serwisie. Informacja o standardach prywatności: https://policies.google.com/privacy?hl=pl. Google oświadczyło, że wdrożyło nowe standardowe klauzule umowne, o których możesz przeczytać tutaj:

– https://support.google.com/analytics/answer/9012600?utm_source=awfe&utm_medium=email&utm_campaign=20175128 

– https://business.safety.google/adsprocessorterms/

– https://business.safety.google/adscontrollerterms/ .

LinkedIn Corporation z siedzibą  Kalifornii, USA – podmiot, który odpowiada za działalność konta Administratora w serwisie linkedin.pl. Informacje o standardach prywatności, w tym o wdrożeniu standardowych klauzul umownych: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62533. 

 

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIA

Państwa  dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany powodujący zapadanie jakichkolwiek decyzji wobec Państwa. 

Państwa dane osobowe mogą być profilowane w celu dostosowania treści i spersonalizowania kierowanej do Państwa oferty. Nie będzie mieć to żadnego negatywnego wpływu na Państwa prawa i wolności. 

 

WSPÓŁADMINISTRATORZY

Administrator korzysta z tzw. „wtyczki społecznościowej” tj. zamieszczonego w Serwisie banneru serwisów Facebook i LinkedIn, które przekierowują odpowiednio do:

– strony Administratora prowadzonej przez niego w serwisie Facebook https://www.facebook.com/pprzedsiebiorcy/ (dalej jako: „Profil Facebook”) 

– strony Administratora prowadzonej przez niego w serwisie LinkedIn https://www.linkedin.com/company/poradnikprzedsiebiorcy-pl/  (dalej jako: „Profil LinkedIn”).

W związku z wykorzystywaniem przez Administratora Profilu Facebook i Profilu LinkedIn oraz zamieszczenia w serwisie wtyczek społecznościowych współadministratorem danych Użytkownika jest również odpowiednio:

Meta Platforms Ireland Limited z siedzibą w Dublinie (Irlandia), adres: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02X525, Ireland (dalej jako: „Facebook”),

LinkedIn Ireland Unlimited Company z siedzibą w Dublinie (Irlandia), adres: Wilton Place, Dublin 2, Ireland (dalej jako: „LinkedIn”), 

a łącznie z Administratorem jako: „Współadministratorzy”).

Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych, której celem jest wyświetlanie statystyk aktywności użytkowników Profilu Facebook i Profilu LinkedIn oraz działania reklamowe za pomocą dostępnych tam narzędzi.

Więcej informacji o serwisach Facebook, LinkedIn oraz uzgodnieniach pomiędzy Współadministratorami (w tym zakresach ich odpowiedzialności) można znaleźć w:

– polityce prywatności Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/privacy/explanation i https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

– polityce prywatności Linkedin pod adresem: https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy?src=li-other&veh=www.linkedin.com%7Cli-other#other.

Back to Top
Zamknij Zoom
Context Menu is disabled by theme settings.